قطب كنترل و پردازش هوشمند

قطب نانو الكترونيك

قطب مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي

قطب مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع

قطب مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی

قطب فرآوري و شناسائي مواد با كارآئي بالا

قطب سيستمهاي الكترو مغناطيس كاربردي

قطب نفت و گاز

قطب مكانيك تجربي هوشمند

قطب كاربرد روش هاي علمي و هوشمند در مهندسي مكانيك

قطب طراحي و بهينه سازي سيستم هاي انرژي