فراهم شدن امکان پرداخت هزینه شرکت در همایش به صورت حضوری 1393/5/16

با توجه  به محدودیت زمان باقیمانده برای ثبت نام در همایش  و جهت تسهیل امر ثبت نام ، امکان پرداخت هزینه شرکت در همایش به صورت حضوری در روز همایش فراهم شد . بنابراین متقاضیان می توانند  نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام  کرده و مبلغ ثبت نام را روز همایش پرداخت نمایند.

لذا برای ثبت نام اینترنتی الزامی برای آپلود فیش بانکی وجود ندارد و تنها با تکمیل سایر فیلدها و آپلود کارنامه،  ثبت نام امکان پذیر خواهد بود.