تاسیس دفتر ارتباط با مدارس دانشکده فنی دانشگاه تهران 1393/4/31

این کمیته که بنا به تصمیم کمیته تعامل دانشکده فنی و کانون مهندسین فارغ‌التحصیل در تاریخ 20/2/1393 تأسیس شده است، قرار است برنامه‌ریزی منظم و شایسته‌ای را برای ارتباط بامدارس برتر، دانش‌آموزان نخبه و مشاورین دبیرستان‌های  کشور داشته باشد و جایگاه دانشکده فنی و توانمندی‌های آن را معرفی نماید.