مراسم آشنایی با رشته های فنی و مهندسی 1394/3/11

دانش آموزان دبیرستان های فرزانگان منطقه 6 تهران و نکا جهت بازدیدی علمی از دانشگاه تهران در دانشکده فنی حضور یافتند . در همین راستا دانش آموزان جهت آشنایی بیشتر با رشته های فنی و مهندسی  در یک کارگاه آموزشی 3 ساعته شرکت نمودند. این کارگاه در تاریخ 1394/2/9 در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور اساتید برجسته دانشگاه تهران برگزار گردید