اطلاعيه همايش معرفي رشته هاي فني - مهندسي پرديس دانشکده هاي فني (ويژه مشاورين و دبيران)

به اطلاع ميرساند با توجه به درخواست تعدادي از شرکت کنندگان و با توجه به بررسي صورت گرفته توسط برگزارکنندگان در کمیته تعامل و دفتر ارتباط با مدارس دانشکده فنی دانشگاه تهران، در سال جاري همايش معرفي رشته هاي فني - مهندسي پرديس دانشکده هاي فني (ويژه مشاورين و دبيران) رايگان برگزار ميشود.