همایش آشنایی با رشته های مهندسی و دانشکده فنی دانشگاه تهران (معرفی رشته های فنی-مهندسی، ویژه داوطلبان برتر آزمون سراسری 1395)