مراسم آشنایی و بازدید از دانشکده فنی دانشگاه تهران